نشریات
فهرست بهای 96

شرایط عمومی پیمان

نشریه 101 تثبیت مقاومت خاک

نشریه 234 روسازی

منو سایت
نظام مهندسی تهران

قیمت روز قیر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

وزارت صنعت . معدن و تجارت

شهرداری تهران

شهرداری کرج


تاریخ امروز :

سوابق کاری ما :

صنایع هواپیمایی صها

.تهیه و اجرای آسفالت محوطه صها از سال 1385 تا 1395بصورت دستی و ماشینی تهیه و نصب ایزوگام پشتبام های صها از سال 1385 تا 1395 محوطه سازی زیرسازی و جدول گذاری

شرکت بهنوش

تهیه و اجرای آسفالت کل محوطه شرکت بهنوش

موسسه تحقیقات و ارتباطات

اجرای پارکینگ خاکبرداری خاک ریزی کوبیدن و بتن ریزی و جدولگزاری پارکینگ موسسه ارتباطات
اجرای آسفالت پارکینگ و محوطه

پل صدر

تهیه و اجرای عایق رطوبتی قیر و گونی عرشه پل صدر

فرودگاه مهراباد

تراش آسفالت قدیمی به وسیله دستگاه آسفالت تراش و ترمیم و لکه گیری و اجرای آسفالت مجدد باندهای پروازی فرودگاه مهر اباد و نیز اجرای آسفالت خیابانهای منتهی به فرودگاه و محوطه ترمینالهاو پارکینگهای مربوطه سال 1393تا سال 1395

دانشگاه پیام نور کرج

اجرای آسفالت وزیر سازی و جدول

شهرداری مناطق 3 و 1 و 5 کرج وشهرداری اسلامشهر وفشم و میگون و ...

تراش و اجرای آسفالت و اجرای جدول و ایجاد جوب
.... و دیگر ارگانها و موسسات دولتی و شخصی که در صورت نیاز مدارک مربوطه ارائه خواهد شد